MC68HC705J1A

Manufacturer Part NumberMC68HC705J1A
ManufacturerMotorola
MC68HC705J1A datasheet
 

Specifications of MC68HC705J1A

CaseDIP-20L  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Page 61
62
Page 62
63
Page 63
64
Page 64
65
Page 65
66
Page 66
67
Page 67
68
Page 68
69
Page 69
70
Page 70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Page 67/162

Download datasheet (2Mb)Embed
PrevNext
Bit Manipulation
Branch
DIR
DIR
REL
DIR
INH
MSB
0
1
2
3
4
LSB
5
5
3
5
0
BRSET0
BSET0
BRA
NEG
NEGA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
1
BRCLR0
BCLR0
BRN
3
DIR
2
DIR
2
REL
5
5
3
2
BRSET1
BSET1
BHI
MUL
3
DIR
2
DIR
2
REL
1
5
5
3
5
3
BRCLR1
BCLR1
BLS
COM
COMA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
5
4
BRSET2
BSET2
BCC
LSR
LSRA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
5
BRCLR2
BCLR2
BCS/BLO
3
DIR
2
DIR
2
REL
5
5
3
5
6
BRSET3
BSET3
BNE
ROR
RORA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
5
7
BRCLR3
BCLR3
BEQ
ASR
ASRA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
5
8
BRSET4
BSET4
BHCC
ASL/LSL
ASLA/LSLA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
5
9
BRCLR4
BCLR4
BHCS
ROL
ROLA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
5
A
BRSET5
BSET5
BPL
DEC
DECA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
B
BRCLR5
BCLR5
BMI
3
DIR
2
DIR
2
REL
5
5
3
5
C
BRSET6
BSET6
BMC
INC
INCA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
4
D
BRCLR6
BCLR6
BMS
TST
TSTA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
5
5
3
E
BRSET7
BSET7
BIL
3
DIR
2
DIR
2
REL
5
5
3
5
F
BRCLR7
BCLR7
BIH
CLR
CLRA
3
DIR
2
DIR
2
REL
2
DIR
1
INH = Inherent
REL = Relative
IMM = Immediate
IX = Indexed, No Offset
DIR = Direct
IX1 = Indexed, 8-Bit Offset
EXT = Extended
IX2 = Indexed, 16-Bit Offset
Table 3-7. Opcode Map
Read-Modify-Write
Control
INH
IX1
IX
INH
INH
5
6
7
8
9
3
3
6
5
9
NEGX
NEG
NEG
RTI
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
6
RTS
1
INH
11
INH
3
3
6
5
10
COMX
COM
COM
SWI
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
3
3
6
5
LSRX
LSR
LSR
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
3
3
6
5
RORX
ROR
ROR
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
3
3
6
5
ASRX
ASR
ASR
TAX
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
3
3
6
5
ASLX/LSLX
ASL/LSL
ASL/LSL
CLC
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
3
3
6
5
ROLX
ROL
ROL
SEC
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
3
3
6
5
DECX
DEC
DEC
CLI
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
SEI
1
INH
3
3
6
5
INCX
INC
INC
RSP
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
3
3
5
4
TSTX
TST
TST
NOP
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
2
STOP
1
INH
3
3
6
5
2
CLRX
CLR
CLR
WAIT
TXA
INH
1
INH
2
IX1
1
IX
1
INH
1
INH
LSB of Opcode in Hexadecimal
Register/Memory
IMM
DIR
EXT
IX2
IX1
A
B
C
D
E
2
3
4
5
4
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
3
4
5
4
CMP
CMP
CMP
CMP
CMP
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
3
4
5
4
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
3
4
5
4
CPX
CPX
CPX
CPX
CPX
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
3
4
5
4
AND
AND
AND
AND
AND
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
3
4
5
4
BIT
BIT
BIT
BIT
BIT
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
3
4
5
4
LDA
LDA
LDA
LDA
LDA
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
4
5
6
5
STA
STA
STA
STA
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
2
3
4
5
4
EOR
EOR
EOR
EOR
EOR
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
2
3
4
5
4
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
2
3
4
5
4
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
2
3
4
5
4
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
2
3
4
3
JMP
JMP
JMP
JMP
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
6
5
6
7
6
BSR
JSR
JSR
JSR
JSR
2
REL
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
3
4
5
4
LDX
LDX
LDX
LDX
LDX
2
IMM
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
2
4
5
6
5
STX
STX
STX
STX
2
DIR
3
EXT
3
IX2
2
IX1
1
MSB
0
MSB of Opcode in Hexadecimal
LSB
5
Number of Cycles
0
BRSET0
Opcode Mnemonic
3
DIR
Number of Bytes/Addressing Mode
IX
MSB
F
LSB
3
0
SUB
IX
3
1
CMP
IX
3
2
SBC
IX
3
3
CPX
IX
3
4
AND
IX
3
5
BIT
IX
3
6
LDA
IX
4
7
STA
IX
3
8
EOR
IX
3
9
ADC
IX
3
A
ORA
IX
3
B
ADD
IX
2
C
JMP
IX
5
D
JSR
IX
3
E
LDX
IX
4
F
STX
IX